Wedergeboorte

De bijbel zegt dat wedergeboorte een absolute noodzaak is om in de hemel te kunnen komen, oftewel, behouden te kunnen worden.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 3:4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het  Koninkrijk Gods niet binnengaan. 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Graag wil ik hieronder proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat die wedergeboorte nu precies is. Jezus sprak in bovenaangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water” en iemand die geboren wordt uit de “Geest”. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees”geboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijke toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, dat wil zeggen we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, gedachten, emoties en onze wil.

De bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinth. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.

Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven.

Kolossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze  overtredingen kwijtschold..

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de wedergeboorte met Christus levend gemaakt.

Dit spreekt over een heel nieuw leven dat wij dan krijgen met Jezus Christus.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Titus 3:3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. 3:4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland {en} God verscheen, 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw en bekering.

Kolossenzen 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. 3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, 3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,

Onze oude natuur, ons vlees, zal altijd willen blijven zondigen. Maar onze nieuwe natuur, onze geest, wil de wil van God doen.

In de bijbel wordt onze oude natuur “onbesnedenheid” genoemd en onze nieuwe natuur “besnijdenis van het hart”.

Deze besnijdenis is een wonder van God, maar ook een beslissing die wij moeten maken. Want aan de ene kant zegt God dat Hij ons een besneden hart wil geven met het verlangen om zijn wil te doen, maar aan de andere kant zegt God ook dat wij zelf de voorhuid van ons hart moeten besnijden.

Kolossenzen 2:11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,

Jeremia 4:4 besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Zoals het oudtestamentische verbond het teken van de besnijdenis had, zo heeft het nieuwe verbond waarover de bijbel spreekt het teken van de wedergeboorte, de geestelijke besnijdenis van het hart.

Hebreeen 8:10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 8:11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 8:12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw {verbond} heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen.

Zoals wij voor onze bekering hunkeren naar de zonde en hieraan verslaafd zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen God te zoeken en een relatie met Hem te hebben.

Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons bewerkt. Maar God zal ons nooit zomaar die verandering opleggen. Wedergeboorte vindt dan ook alleen plaats wanneer iemand zich onder berouw van zonden tot God bekeert. Op onze website kunt u meer over de bekering lezen.

Graag willen wij u verder helpen of eventuele vragen beantwoorden. Neemt u gerust contact met ons op.